Shankarachi Marathi Aarti :

Shankar Aarati-ThingsWeLearned

Lavthavati vikrala brahmandi mala ||
Vishe kantha kala trinetri jwala ||
Lavanyasundar mastaki bala ||
Tethuniya jal nirmal vahe zhulzhula ||1||

Jai dev jai dev jai shrishankara ||
Arti ovaloo tuj karpurgaura  Jai dev Jai dev ||

Karpurgaura Bhola nayani vishala ||
Ardhangi parvati sumanachya mala ||
Vibhutiche udhalana shitikanth nila ||
Aisa shankar shobhe umavelana ||2||

Jai dev jai dev jai shrishankara ||
Arti ovaloo tuj karpurgaura  Jai dev Jai dev ||

Devi daitya sagarmanthan pai kele ||
Tyamaji avachit halahal sapadale ||
Te tva asurpane prashan kele ||
Neelkantha nam prasiddha jhale   || || 3 ||

Jai dev jai dev jai shrishankara ||
Arti ovaloo tuj karpurgaura  Jai dev Jai dev ||

Vyaghrambara phanivardhar sundar madnari ||
Panchanan Manmohan Munijansukhkari ||
Shatkotiche beej vache uchchari ||
Raghukultilak ramdasa antaree ||4||

Jai dev jai dev jai shrishankara ||
Arti ovaloo tuj karpurgaura  Jai dev Jai dev ||